Polityka prywatności

 1. My, Jarosław Czarnecki i Katarzyna Neumann-Czarnecka – Stali Mediatorzy z Listy Stałych Mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, w Warszawie Pradze i w Płocku, adres Kancelarii: ul. Nowogrodzka 31 lok. 104, Warszawa, kod pocztowy: 00-511, otrzymaliśmy od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będziemy z nich korzystać wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności mediacyjnych ze skierowania przez sąd lub podejmowanych na Państwa życzenie na podstawie umowy. Będziemy ich również używać w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami i jako mediatorzy przekazywać będziemy dane osobowe organom publicznym w zakresie realizacji obowiązków prawnych (np. zawiadomienie sądu).
 2. Działania mediatorów podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami – spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych RODO.
 3. Zakres obowiązków mediatora definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza Kodeksu postępowania cywilnego (Dział II Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, Rozdział I Mediacja i postępowania pojednawcze, Oddział I Mediacja – art. 1831 do art. 18315).
 4. Mediator będzie przechowywać Państwa dane osobowe tylko do zakończenia postępowania mediacyjnego, czyli:
  1. przy mediacjach sądowych – do czasu doręczenia mediatorowi przez którąkolwiek ze stron postanowienia sądu o zatwierdzeniu ugody zawartej przed mediatorem,
  2. przy mediacjach sądowych – do czasu doręczenia mediatorowi przez którąkolwiek ze stron lub sąd postanowienia sądu o odmowie zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem,  
  3. przy mediacjach umownych – do czasu doręczenia mediatorowi przez którąkolwiek ze stron postanowienia sądu o zatwierdzeniu ugody zawartej przed mediatorem skutkiem złożenia wniosku o jej zatwierdzenie, jeśli wniosek taki nie był składany przy zawarciu ugody,
  4. przy mediacjach umownych – do czasu doręczenia mediatorowi przez którąkolwiek ze stron postanowienia sądu o odmowie zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem skutkiem złożenia wniosku o jej zatwierdzenie, jeśli wniosek taki nie był składany przy zawarciu ugody,
  5. do czasu ostatecznego rozliczenia mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot kosztów i wydatków ustalonych postanowieniem Sądu) – przy mediacjach sądowych rozliczanych przez sąd, 
  6. do czasu ostatecznego rozliczenia mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot kosztów i wydatków) – przy mediacjach sądowych rozliczanych przez osoby mediacji bezpośrednio z mediatorem, 
  7. do czasu ostatecznego rozliczenia mediacji – przy mediacjach umownych, 
 5. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez mediatora w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi lub umownymi. Oznacza to:
  1. że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności mediacyjnych; zakres niezbędnych danych osobowych pokrywa się z wymogami dla pism procesowych według Kodeksu postępowania cywilnego: imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników (art. 126 § 1 Kpc),   
  2. że mają Państwo prawo podania innych danych osobowych niezbędnych do prawidłowego realizowania kontaktów w trakcie wykonania czynności mediacyjnych: numery telefonów, adresy e-mailowe, adresy do doręczeń,   
 6. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia.
 7. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami mediatorów, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej:

[email protected]

 1. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami mediatorów tutejszej Kancelarii Mediacyjnej, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ooOoo