O mediacji

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporów i konfliktów, w której strony z pomocą mediatora, samodzielnie znajdują rozwiązanie. Mediacja jest możliwa we wszystkich sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, a zatem mogą to być – na przykład – zniesienie współwłasności, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku wspólnego po rozwodzie, dział spadku czy też spory i konflikty rodzinne lub spory sąsiedzkie.

Korzyści z mediacji

 • Mediacja stwarza stronom, w tym przedsiębiorcom, szansę na szybkie, tanie i ostateczne rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia (ugody);
 • Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji;
 • Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku;
 • Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony;
 • w przypadku zawarcia ugody mediacyjnej zatwierdzonej przez sąd – sąd z urzędu zwraca 75% wniesionej opłaty sądowej.

W mediacji inaczej niż w sądzie – różnice:

 • w sądzie rozstrzyga sąd, natomiast w mediacji strony same znajdują rozwiązanie akceptowalne przez siebie, uwzględniające własne poczucie sprawiedliwości i granice własnego interesu,
 • efektem postępowania sądowego jest orzeczenie rozstrzygające daną sprawę natomiast w mediacji celem takim jest ugoda, w której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w celu zapewnienia wykonania roszczeń i uchylenia sporu istniejącego lub mogącego powstać,
 • postępowanie sądowe może być wieloinstancyjne a zatem długotrwałe i z niepewnością co do końcowego wyniku, natomiast w mediacji nie ma przegranych a strony jeśli wspólnie znajdą rozwiązanie, to osiągną rezultat szybciej i taniej,
 • sąd związany jest granicami pozwu lub wniosku, natomiast w mediacji może okazać się, że porozumienie jest możliwe przy rozwiązaniu sporów innych, i taka „szersza” ugoda jest możliwa,
 • postępowanie sądowe jest jawne natomiast w mediacji jest poufne,
 • w postępowaniu sądowym strony spotykają się na sali sądowej w wyznaczanych przez sąd terminach, natomiast w mediacji strony spotykają się na gruncie neutralnym, w kancelarii mediacyjnej, w terminach dogodnie ustalanych, z uwzględnieniem możliwości mediatorów.

W mediacji inaczej niż w sądzie – podobieństwa:

 • istniejący spór lub konflikt może zostać zakończony – w sądzie prawomocnym orzeczeniem a mediacji ugodą,
 • prawomocne orzeczenie sądowe po nadaniu klauzuli wykonalności jest tytułem egzekucyjnym a osiągnięta w mediacji ugoda zatwierdzona przez sąd, po nadaniu jej klauzuli wykonalności również jest tytułem egzekucyjnym,
 • ugoda mediacyjna podlega zatwierdzeniu przez sąd i zyskuje wówczas moc prawną ugody zawartej przed sądem, kończąc tym postępowanie sądowe.

Dlaczego Mediacja w Ośrodku Mediacyjnym Stowarzyszenia Notariuszy RP ?
Notariusz w swej pracy notarialnej podlegając ustawie Prawo o notariacie, na co dzień kieruje się podstawowymi zasadami obowiązującymi również w mediacji:

 • zasada bezstronności – ustawowy obowiązek notariusza dbania o prawa i słuszny interes wszystkich stron czynności, a także osób trzecich, których te czynności dotyczą),
 • zasada poufności – ustawowy obowiązek notariusza zachowania tajemnicy zawodowej, trwający także po zakończeniu pracy notariusza,
 • zasada neutralności – ustawowy obowiązek notariusza niedokonywania czynności wobec osób bliskich, a także ustawowy zakaz zajmowania się pośrednictwem i doradztwem w interesach – co nie jest w sprzeczności z poniższym obowiązkiem udzielania informacji,
 • zasada rzetelności – ustawowy obowiązek notariusza udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności;
 • kompetencje – notariusz w końcowej fazie mediacji i osiągnięciu ugody gwarantuje właściwe zredagowania tekstu o skutkach prawnych, w sposób precyzyjnie czytelny dla sądu, co gwarantuje szybkie zakończenie postępowania sądowego, oszczędność czasu i pieniędzy;

nadto – zgodnie ze Statutem Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy RP, notariusz spełnia standardy wyszkolenia mediatorów przyjęte prze Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.